Școala Gimnazială Mireșu Mare

Compartimentul Secretariat

Ordinul 4138/2024

H.G. 1294/2004

Legea 269/2004

Cerere "Euro 200"

Calendar

PROGRAMUL SOCIAL

"Euro 200"

         Beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare sunt familiile cu elevi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 500 lei pe membru de familie.

         Familiile beneficiare primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou. Familia cu elevi, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui singur calculator.

       Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

               a) pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5" şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

             b) pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente - procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14"; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.

 

        Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat.

 

      Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, ultrabookul sau dispozitivele echivalente.

 

         Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

         a) sunt elevi în învăţământ;

         b) au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 lei.

 

        Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului ataşat, pe care o depun la Comisia de acordare a ajutorului din cadrul unității de învățământ.

 

     Cererea va fi completată de un părinte, tutore sau curator, după caz și va fi însoţită de următoarele documente:

         a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

         b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;

         c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;

         d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

        e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 500 lei prevăzut de Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard;

        f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;

      g) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I.

Documentele prevăzute la lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.

 

        Persoanele din cadrul unităţii de învăţământ, desemnate de către preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, vor confrunta actele prevăzute mai sus cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.

 

        La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, CU EXCEPŢIA, alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

       În cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora.

         În situaţia în care beneficiarii eligibili au venituri egale, criteriile de departajare vor fi în ordine: pentru elevi - media generala şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

 

        Cererea însoţită de documente se depune la comisia din unitatea de învățământ.

        Solicitanţii vor actualiza cererile şi documentele anexate, până cel târziu la data limită prevăzută de lege pentru depunerea cererilor.